X-Frame-Options: denay

Nota prawna

Warunki Użytkowania

Niniejszy serwis ("Serwis") zostaje Państwu, jako jego użytkownikom („Użytkownik”), zaoferowany przez AstraZeneca AB, spółka powołana w Szwecji i zarejestrowana pod numerem: 556011-7482 ("AstraZeneca").
Poniższe Warunki Użytkowania regulują Państwa dostęp i korzystanie z Serwisu. Dodatkowe, szczególne warunki mogą ponadto obowiązywać w stosunku do konkretnych treści, danych, materiałów lub informacji zawartych w lub dostępnych poprzez Serwis („Treść”) oraz konkretnych treści, danych, materiałów lub informacji, które zostaną przez Państwa wprowadzone, wniesione lub opublikowane w Serwisie („Treści Użytkowników”) lub transakcji zawartych poprzez Serwis. Takie szczególne warunki mogą uzupełniać niniejsze Warunki Użytkowania i wyłącznie w konkretnie określonym zakresie, mogą zastąpić niniejsze Warunki Użytkowania, o ile takie szczegółowe warunki pochodzić będą od AstraZeneca.

1. Akceptacja Warunków Użytkowania
Uzyskując dostęp do Serwisu lub poprzez jego użytkowanie akceptują Państwo niniejsze Warunki Użytkowania oraz wszystkie warunki zawarte w Serwisie, także poprzez odniesienie, lub wszelkie inne warunki przedstawione w Serwisie. Jeżeli nie akceptują Państwo wszystkich tych warunków nie powinni Państwo uzyskiwać dostępu ani korzystać z Serwisu.

2. Zmiana Warunków Użytkowania
Niniejsze Warunki Użytkowania mogą być zmienione przez AstraZeneca w dowolnym czasie. Zmienione Warunki Użytkowania obowiązują od chwili ich udostępnienia w Serwisie. Dostęp i użytkowanie Serwisu po jego udostępnieniu uznaje się za Państwa akceptację takich zmian. Zaleca się regularne przeglądanie wszelkich obowiązujących warunków. Inne serwisy internetowe AstraZeneca mogą mieć własne warunki użytkowania obowiązujące w stosunku do tych serwisów.
AstraZeneca zastrzega sobie prawo, wedle swojego wyłącznego uznania do usunięcia lub zmiany albo aktualizacji Serwisu lub Treści lub Treści Użytkowników w dowolnym czasie bez zawiadomienia. AstraZeneca zastrzega sobie prawo do ograniczenia, odmowy lub przerwania dostępu jakiejkolwiek osoby do Serwisu lub jakiejkolwiek jego części ze skutkiem natychmiastowym bez zawiadomienia oraz w dowolnym czasie i z istotnych powodów, w tym w szczególności związanych z naruszeniem niniejszych Warunków Użytkowania, zmianami organizacyjnymi, administracyjnymi lub technicznymi, rozbudową lub ograniczeniem działania Serwisu, jakimkolwiek naruszeniem prawa przez użytkowników Serwisu, itp..

3. Zasady prywatności
Opisane są na stronie Polityka Prywatności

4. Zastrzeżenia
Wszystkie informacje (a w szczególności tekst, obrazy, grafika, linki i inne materiały) w Serwisie zostają udostępnione w stanie, w jakim istnieją oraz w jakim są dostępne. AstraZeneca i jej partnerzy, licencjodawcy i dostawcy niniejszym wyłączają, w zakresie w jakim jest to możliwe zgodnie z przepisami prawa, wszelkie oświadczenia lub zapewnienia, wyrażone i dorozumiane, a w szczególności gwarancję zbywalności, przydatności dla konkretnego celu, braku naruszeń w zakresie prowadzenia Serwisu, Treści lub Treści Użytkowników. Ani AstraZeneca ani jej partnerzy, licencjodawcy i dostawcy nie gwarantują ani nie składają żadnych oświadczeń, że (i) Serwis spełni Państwa oczekiwania, (ii) Serwis będzie dostępna nieprzerwanie, terminowo, bezpieczna lub wolna od błędów, (iii) wyniki, które mogą zostać uzyskane w związku z użytkowaniem Serwisu (a w szczególności wszelkie informacje i materiały dostępne w Serwisie) będą prawidłowe, kompletne, rzetelne, wiarygodne lub że będą spełniały Państwa oczekiwania w innym zakresie. Niniejszy Serwis jest publiczny.
AstraZeneca i jej partnerzy, licencjodawcy i dostawcy nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu przerw w dostawie usługi Internetu lub braków w Internecie, sieci lub usług hostingowych oraz nie udzielają gwarancji, że Serwis lub usługi, które czynią Serwis dostępny lub że wiadomości elektroniczne wysyłane przez AstraZeneca są wolne od wirusów lub jakichkolwiek innych szkodliwych elementów.
Wszelkie materiały ściągane lub uzyskane w inny sposób poprzez korzystanie z Serwisu podlegają wyłącznemu Państwa uznaniu oraz ryzyku. Państwo są wyłącznie odpowiedzialni za wszelkie szkody wobec Państwa systemu komputerowego lub utraty danych, wynikających ze ściągania takich materiałów.

5. Współautor
Poprzez dostarczenie jakichkolwiek Treści Użytkownika do Serwisu zobowiązują się Państwo, że materiał będzie właściwy, odpowiedni i konstruktywny oraz że nie będzie zawierał niczego, co byłoby niezgodne z prawem lub w inny sposób niewłaściwe do publikacji, a w szczególności niczego co (1) mogłoby być zniesławiające lub krzywdzące dla jakiejkolwiek innej osoby lub podmiotu, (2) mogłoby spowodować szkodę wobec jakiejkolwiek osoby lub mienia albo w inny sposób zniesławić lub napastować jakąkolwiek osobę lub organizację, (3) może naruszyć jakiekolwiek prawa jakiejkolwiek osoby (włącznie z prawem do prywatności lub upubliczniania), (4) ma charakter pornograficzny, nieprzyzwoity, bluźnierczy, wulgarny lub zawierają pogróżki, (5) mogłoby być zakwestionowane pod względem kulturowym, etnicznym lub innym lub (6) mogłoby sugerować lub zachęcać do jakiegokolwiek działania niezgodnego z prawem.
Podejmą Państwo wszelkie uzasadnione starania w celu ustalenia istnienia wirusów w wysyłanych materiałach oraz usunięcia wszelkich wirusów lub innych elementów zanieczyszczających lub powodujących zniszczenia przed wysłaniem jakichkolwiek materiałów. Zakazuje się także przekazywania łańcuszków listowych, piramid finansowych, badań i prób pozyskania kontaktów poprzez Serwis. Zakazuje się ponadto podrabiania papierów listowych lub manipulowania identyfikatorami lub innymi danymi w celu ukrycia źródła jakichkolwiek Treści lub Treści Użytkownika przekazywanych poprzez Serwis lub manipulowania Państwa obecnością w Serwisie. Ponadto nie będą Państwo ingerować ani zakłócać naszych stron, serwerów lub sieci i nie będą Państwo podejmować żadnych działań, które nakładają nieuzasadnione lub nieproporcjonalnie wysokie obciążenie na naszą infrastrukturę.
Potwierdzają Państwo, oświadczają i gwarantują, że Treści Użytkownika udostępniane w Serwisie nie naruszają żadnych praw zastrzeżonych innych osób, a w szczególności praw autorskich, znaków towarowych ani patentów, ani żadnych zobowiązań do zachowania poufności.
Państwo potwierdzają i wyrażają zgodę, że wszelkie Państwa pomysły, dostarczane materiały lub dyskusje, a także wszelka inna Treść Użytkownika udostępniona przez Państwa za pośrednictwem Serwisu, która nie podlega ochronie praw własności intelektualnej, mogą być wykorzystywane przez każdego innego współautora, użytkownika Serwisu i osoby trzecie bez jakiegokolwiek wynagrodzenia.
Niniejszym udzielają Państwo na rzecz AstraZeneca, jej podmiotów zależnych, powiązanych i partnerów obowiązującej na całym świecie, nieodwołalnej, wolnej od obowiązku zapłaty tantiem lub jakiegokolwiek innego wynagrodzenia, niewyłącznej, uprawniającej do udzielenia sublicencji, zbywalnej licencji do używania, powielania, przygotowywania opracowań, dystrybucji, publicznego odtwarzania, publicznego wystawiania, przekazywania i publikacji Treści Użytkownika, która została przez Państwa udostępniona w niniejszym Serwisie oraz wszelkich innych serwisach AstraZeneca lub w innych materiałach marketingowych lub public relations AstraZeneca we wszelkich możliwych mediach.

6. Ograniczenie odpowiedzialności
W żadnym wypadku AstraZeneca ani którykolwiek z jej partnerów, licencjodawców lub dostawców nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek bezpośrednich, pośrednich, powiązanych, szczególnych, wynikowych lub warunkowych albo innych szkód będących skutkiem lub wynikających albo związanych z dostępem, użytkowaniem lub uniemożliwionym dostępem lub uniemożliwionym użytkowaniem niniejszego Serwisu, Treści lub Treści Użytkownika, nawet jeżeli AstraZeneca uzyskała informację o możliwości wystąpienia takich szkód, chyba że szkoda taka powstała bezpośrednio i wyłącznie z tytułu zamierzonego nieprawidłowego działania lub rażącego zaniedbania ze strony AstraZeneca.
Jeżeli mieszkają Państwo w kraju, w którym nie zezwala się na żadne z powyższych wyłączeń lub ograniczeń odpowiedzialności lub którychkolwiek z zastrzeżeń i zapewnień określonych w ust. 4 powyżej, takie wyłączenia lub ograniczenia Państwa nie dotyczą jednakże wyłącznie w zakresie, w jakim dane wyłączenie lub ograniczenie jest zabronione. W takim przypadku dane wyłączenie lub ograniczenie będzie skuteczne w najszerszym możliwym zakresie dozwolonym odpowiednimi przepisami prawa.

7. Treści/oprogramowanie osób trzecich
AstraZeneca nie ponosi odpowiedzialności za treść jakiejkolwiek strony będącej własnością osoby trzeciej lecz połączonej z Serwisem w formie hyperlink bez względu na to czy dany hyperlink jest udostępniony przez stronę lub przez osobę trzecią zgodnie z Warunkami Użytkowania. Wszelkie linki w Serwisie do innych stron nie stanowią akceptacji takiej innej strony i nie wyrażamy żadnej opinii ani gwarancji w stosunku co do rzetelności, terminowości, czy odpowiedniego charakteru treści zawartych na jakiejkolwiek stronie, do których link znajduje się w Serwisie i nie przyjmujemy żadnej wynikającej z tego tytułu odpowiedzialności.
Wszelkie oprogramowanie, które udostępniamy do ściągnięcia poprzez niniejszy Serwis podlega licencji na warunkach odpowiedniej umowy licencyjnej. Jeżeli odpowiednia umowa licencyjna nie stanowi inaczej, oprogramowanie udostępniane jest wyłącznie na użytek Użytkowników, a wszelkie jego kopiowanie, powielane lub ponowna dystrybucja jest zakazana. Gwarancje, jeżeli takie istnieją, dotyczące danego oprogramowania mają zastosowanie wyłącznie zgodnie z postanowieniami odpowiedniej umowy licencyjnej. AstraZeneca niniejszym oświadcza, że nie składa żadnych innych oświadczeń ani zapewnień, wyrażonych lub dorozumianych, a w szczególności zapewnienia zbywalności, przydatności dla konkretnego celu lub braku naruszeń w stosunku do takiego oprogramowania.

8. Prawa autorskie
Z chwilą zamieszczenia w Serwisie jakichkolwiek Treści Użytkownika będących utworami w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych AstraZeneca uzyskuje, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, bezpłatną, niewyłączną licencję (z prawem udzielania sublicencji) na korzystanie z Treści Użytkownika na polach eksploatacji polegających na wprowadzaniu do pamięci komputera, wprowadzaniu do sieci komputerowych, w szczególności Internetu, eksploatację polegającą na wykorzystywaniu części lub całości Treści Użytkownika, albo każdego z utworów wchodzących w skład Treści Użytkownika, dla celów reklamowych, promocyjnych lub marketingowych, eksploatację wykonanego przez Użytkownika artystycznego wykonania na polach eksploatacji wskazanych w ustawie z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych [„Ustawa”] oraz wszelkich innych dostępnych polach eksploatacji, w szczególności tych wynikających z treści art. 50 Ustawy, tj.:
  • w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Treści Użytkownika - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy Treści Użytkownika, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  • w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Treści Użytkownika utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
  • w zakresie rozpowszechniania Treści Użytkownika w sposób inny niż określony w tiret drugi powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Treści Użytkownika w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
wraz z nabyciem prawa zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich oraz prawa do zezwalania na korzystanie i rozporządzanie opracowaniami Treści Użytkownika, na polach eksploatacji wskazanych powyżej. W przypadku podjęcia przez AstraZeneca decyzji o rozszerzeniu zakresu eksploatacji Treści Użytkownika o pola niewymienione powyżej, AstraZeneca będzie przysługiwało prawo pierwszeństwa w uzyskaniu praw do eksploatacji Treści Użytkownika na niewymienionych w niniejszym regulaminie polach eksploatacji.
W odniesieniu do wszystkich pól eksploatacji wymienionych powyżej Użytkownik potwierdza udzielenie dla AstraZeneca nieodwołalnego zezwolenia na korzystanie (w tym rozpowszechnianie) i rozporządzanie wszelkimi utworami zależnymi, które mogą zostać sporządzone przez AstraZeneca we własnym zakresie (lub przez zaangażowanych przez nią innych wykonawców) na podstawie Treści Użytkownika.
Użytkownik oświadcza, że nie będzie wykonywać osobistych praw autorskich, nie będzie wykonywać swoich uprawnień związanych z nadzorem autorskim nad korzystaniem z Treści Użytkownika, jak również wykonywać innych uprawnień wynikających z jakichkolwiek przysługujących mu praw autorskich osobistych, a w szczególności z prawa oznaczenia Treści Użytkownika swoim nazwiskiem lub udostępniania go anonimowo, jak również prawa do zachowania integralności Treści Użytkownika.
AstraZeneca i/lub podmioty przez nią wskazane, z dniem otrzymania Treści Użytkownika jest/są upoważniony/e przez Użytkownika do wykonywania przysługujących mu autorskich praw osobistych. Od dnia zgłoszenia Treści Użytkownika do Serwisu, podmiotem uprawnionym do opracowania, w tym także do dokonywania skrótów, podziału na części i łączenia Treści Użytkownika z innymi utworami i/lub dziełami nie będącymi utworami, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest AstraZeneca lub podmioty przez nią upoważnione.
Użytkownik zobowiązuje się zwolnić AstraZeneca od wszelkich roszczeń osób trzecich powstałych w związku z faktem, że w dacie udzielenia opisanej powyżej licencji, nie przysługiwały mu prawa w zakresie określonym w niniejszym regulaminie.

9. Prawa zastrzeżone do Serwisu
Niniejszy Serwis ma charakter publiczny, a wszelkie informacje udostępnione w ramach tego Serwisu uważa się za jawne. Państwo potwierdzają, że przedstawienie jakichkolwiek utworów zawartych w Treści Użytkownika, które zostały przez Państwa udostępnione, stanowiło będzie „publikację” takiego utworu, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa autorskiego.
Państwo potwierdzają, że wszelkie Treści Użytkownika udostępnione lub omawiane na Serwisie mogą podlegać prawom autorskim lub jakimkolwiek innym prawom własności intelektualnej AstraZeneca, jej partnerów lub osób trzecich. Jeżeli rozważają Państwo wykorzystanie tych utworów, propozycji lub rozwiązań albo innych Treści Użytkownika udostępnionych na Serwisie, będą Państwo zobowiązani do podjęcia odpowiedniego postępowania w celu potwierdzenia tytułu do praw własności intelektualnej przed przystąpieniem do ich wykorzystywania.

10. Zwolnienie z odpowiedzialności odszkodowawczej
Zobowiązują się Państwo zwolnić AstraZeneca, jej partnerów i dostawców oraz każdego z ich odpowiednich członków kadry kierowniczej, dyrektorów, pracowników, przedstawicieli prawnych, następców i cesjonariuszy z odpowiedzialności odszkodowawczej i obowiązku świadczenia z tytułu jakichkolwiek szkód, odpowiedzialności i kosztów, które powstaną w wyniku umieszczenia, treści lub przekazu jakiejkolwiek wiadomości, danych, materiałów lub jakichkolwiek Treści Użytkownika, które zostaną przez Państwa udostępnione w Serwisie lub jakiegokolwiek naruszenia przez Państwa niniejszych Warunków Użytkowania. W przypadku jakiegokolwiek roszczenia lub postępowania prawnego spowodowanego jakąkolwiek wiadomością lub innymi Treściami Użytkownika umieszczonymi przez Państwa, AstraZeneca zastrzega sobie prawo do ujawnienia Państwa tożsamości oraz innych informacji, które AstraZeneca może posiadać na Państwa temat, w sposób zgodny z przepisami prawa.
W przypadku jakiegokolwiek sporu z jednym lub większą liczbą użytkowników, zwalniają Państwo AstraZeneca, jej podmioty zależne, powiązane, partnerów i dostawców oraz każdego z ich odpowiednich członków kadry kierowniczej, dyrektorów, pracowników, przedstawicieli prawnych, następców i cesjonariuszy z roszczeń, żądań i szkód (faktycznych i pośrednich) jakiegokolwiek rodzaju, znanych i nieznanych, wynikających z takich sporów lub w jakikolwiek sposób z nimi związanych.

11. Zamknięcie Serwisu
Posiadamy wyłącznie prawo do zamknięcia Serwisu oraz jakiejkolwiek jego części z jakiejkolwiek przyczyny w dowolnym czasie bez zawiadomienia i zgody. Nie ponosimy wobec Państwa odpowiedzialności z tytułu niezachowania lub usunięcia jakichkolwiek Treści lub Treści Użytkownika udostępnionych w Serwisie.

12. Rozstrzyganie sporów
Niniejsze Warunki Użytkowania są rządzone i interpretowane zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej.

13. Klauzula Salwatoryjna
Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków Użytkowania zostanie uznane za nieważne lub nieskuteczne, dane nieważne i nieskuteczne postanowienie zostanie zastąpione ważnym, skutecznym postanowieniem, które będzie zgodne w najbliższym możliwym zakresie z zamiarem pierwotnego postanowienia, a pozostałe postanowienia będą skuteczne.

14. Brak zrzeczenia
Jeżeli AstraZeneca nie wykona jakichkolwiek praw wynikających z niniejszych Warunków Użytkowania nie stanowi to zrzeczenia się przez AstraZeneca praw wynikających z Warunków Użytkowania, z tytułu czynności przeszłych lub przyszłych jakiejkolwiek innej osoby. Ani otrzymanie jakichkolwiek środków przez AstraZeneca, ani poleganie jakiejkolwiek osoby na działaniach AstraZeneca nie zostaną uznane za stanowiące zrzeczenie się praw do jakiejkolwiek części niniejszych Warunków Użytkowania. Wyłącznie konkretne, pisemne zrzeczenie podpisane przez upoważnionego przedstawiciela AstraZeneca wywiera opisany powyżej skutek prawny.