Najczęstsze pytania

1. Czym się różni Niezależny Agent (partner biznesowy) od hurtowni?

W Systemie Sprzedaży Bezpośredniej w Polsce Niezależny Agent świadczy usługi na rzecz AstraZeneca AB. Wykonuje on wszystkie czynności konieczne do obrotu lekiem. Do obowiązków Niezależnego Agenta (partner biznesowy) należą m.in. następujące czynności: magazynowanie produktów leczniczych, zbieranie zamówień, przygotowywanie dostaw i ich realizacja, wystawianie faktur VAT, obsługa posprzedażowa (np. reklamacje), wykonywane w imieniu i na rzecz AstraZeneca AB. W Systemie Sprzedaży Bezpośredniej hurtownia wybrana jako Niezależny Agent (partner biznesowy) nie jest właścicielem towaru. Produkt cały czas, tj. do momentu sprzedaży do apteki ogólnodostępnej lub punktu aptecznego, pozostaje własnością AstraZeneca AB. Niezależny Agent reprezentuje AstraZeneca AB, działa w imieniu i na rzecz AstraZeneca AB, pełni rolę operatora logistycznego w ramach całościowej obsługi procesu sprzedaży leków do aptek ogólnodostępnych lub punktów aptecznych.

2. Z jakimi kosztami wiąże się wejście apteki ogólnodostępnej lub punktu aptecznego do Systemu Sprzedaży Bezpośredniej?

Apteka ogólnodostępna/punkt apteczny nie ponosi kosztów związanych z przystąpieniem do Systemu Sprzedaży Bezpośredniej. Ewentualne koszty wiążą się z obsługą księgową dodatkowych faktur, które będą wystawiane oddzielnie na produkty dystrybuowane przez AstraZeneca AB i przelewami na inne niż do tej pory konto bankowe.

3. Czy będą podpisywane nowe umowy pomiędzy AstraZeneca AB a aptekami ogólnodostępnymi lub punktami aptecznymi?

W Systemie Sprzedaży Bezpośredniej apteka ogólnodostępna/punkt apteczny nie podpisuje żadnych umów, ani z AstraZeneca AB, ani też z Niezależnym Agentami. Jeżeli apteka ogólnodostępna/punkt apteczny znajduje się w bazie klientów AstraZeneca, to złożenie przez nią zamówienia na zakup produktów AstraZeneca jest wystarczające do tego, aby nawiązać współpracę w nowym systemie. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy kupna-sprzedaży z AstraZeneca AB.
Jeśli apteka ogólnodostępna lub punkt apteczny nie jest zaopatrywana przez wybranego Niezależnego Agenta , może wybrać dowolnego z nich i zamawiać Produkty AstraZeneca za jego pośrednictwem.
Apteka ogólnodostępna lub punkt apteczny zamawiają przez kontakt z lokalnym biurem sprzedaży poszczególnych Niezależnych Agentów: NEUCA S.A., PGF S.A.
Podstawą formalną współpracy są Ogólne Warunki Sprzedaży. Dokument ten jest zamieszczony na stronie www.astrazenecaab.pl. Zamówienie produktów AstraZeneca przez aptekę ogólnodostępną/punkt apteczny będzie równoznaczne z akceptacją warunków wzajemnej współpracy określonych w Ogólnych Warunkach Sprzedaży.

4. W jaki sposób apteka ogólnodostępna/punkt apteczny może rozpocząć współpracę z AstraZeneca AB w ramach Systemu Sprzedaży Bezpośredniej? 

Aby móc zamawiać produkty AstraZeneca w nowym Systemie, apteka powinna spełnić tylko jeden warunek: zostać wpisana do bazy klientów AstraZeneca AB (Lista Klientów AZ). Jeżeli w momencie startu Systemu apteka ogólnodostępna/punkt apteczny znajduje się na Liście Klientów AZ, sprzedaż odbywa się poprzez złożenie zamówienia na produkty AstraZeneca u jednego z Niezależnych Agentów, wybranych przez AstraZeneca AB. O tym, czy apteka ogólnodostępna/punkt apteczny jest na Liście Klientów AZ, apteka ogólnodostępna/punkt apteczny mogą uzyskać informację u Niezależnych Agentów AstraZeneca AB.
W przypadku, gdy apteka ogólnodostępna/punkt apteczny nie znajduje się na Liście Klientów AZ, konieczne jest jako pierwszy krok, wprowadzenie danego podmiotu do bazy klientów AstraZeneca. W tym celu apteka ogólnodostępna/punkt apteczny powinny przedstawić listę standardowych dokumentów obejmujących dane adresowe, zaświadczenie NIP i REGON, kopię zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej/punktu aptecznego, wypis z ewidencji działalności gospodarczej lub KRS (nie starszy niż 3 miesiące). Dokumenty te apteka może przekazać w formie kopii papierowych lub skanów do Niezależnych Agentów (biura i oddziały sprzedaży) lub przesłać bezpośrednio pod adres e-mail: dzialobslugi@astrazeneca.com lub faxem 48 22 485 33 65. Po otrzymaniu dokumentów i zweryfikowaniu ich prawidłowości, apteka ogólnodostępna/punkt apteczny zostanie wprowadzona na Listę Klientów AZ i może zamawiać produkty dystrybuowane przez grupę AstraZeneca za pośrednictwem Niezależnych Agentów.
O tym, czy apteka ogólnodostępna lub punkt apteczny są na Liście Klientów AZ zostanie poinformowana przez Niezależnego Agenta , z którym zdecyduje się współpracować lub przez Dział Obsługi Klienta pod numerem telefonu 48 22 452 59 60

5. W jaki sposób przebiega proces składania zamówień?

Wprowadzenie Systemu Sprzedaży Bezpośredniej nie wpływa w istotny sposób na proces składania zamówienia, a standardy są bardzo podobne do tych, obowiązujących w relacjach z hurtowniami. W przypadku, gdy apteka ogólnodostępna lub punkt apteczny współpracuje już z hurtownią wybraną jako Niezależny Agent, de facto nie powinno zmienić się wiele, poza danymi na fakturze. Od strony technicznej, zamówienia sdą składane u Niezależnego Agenta, za pośrednictwem telefonu, modemu lub faksu.

6. Jak wygląda proces realizacji zamówień?

Zamówione produkty AstraZeneca są dostarczane przez Niezależnych Agentów do apteki ogólnodostępnej lub punktu aptecznego z osobną fakturą, wystawioną w imieniu AstraZeneca AB.

7. Jaki jest termin i forma płatności za produkty AstraZeneca?

W Systemie Sprzedaży Bezpośredniej obowiązuje 30-dniowy termin płatności za faktury zakupione w ramach limitu kredytowego. Apteki ogólnodostępne lub punkty apteczne mogą także zakupić leki dystrybuowane przez AstraZeneca AB za gotówkę. Płatności gotówkowe mogą być dokonane poprzez kierowców dostarczających produkty lecznicze do aptek ogólnodostępnych/punktów aptecznych.

8. Jaki jest numer konta, na który polska apteka ogólnodostępna i punkt apteczny uczestniczący w Systemie Sprzedaży Bezpośredniej powinienem dokonywać przelewów za zakup leków od AstraZeneca AB?

Klient dokonuje wpłaty na numer konta, który jest umieszczony na fakturze sprzedaży