X-Frame-Options: denay

Zgłaszanie reklamacji

Reklamacje produktów, zakupionych w ramach Systemu Sprzedaży Bezpośredniej, Klient AstraZeneca AB - apteka ogólnodostępna, punkt apteczny - zgłasza Niezależnemu Agentowi, za pośrednictwem którego zakupił leki dystrybuowane przez AZ AB, będące przedmiotem reklamacji.

Zasady reklamacji


1. W trakcie dostawy, przy wydawaniu Produktów Klientowi, Klient AZ AB jest zobowiązany skontrolować ich jakość i ilość.
2. Rozbieżności ilościowe i jakościowe dotyczące Produktów leczniczych dostarczonych, jak również nieprawidłowości danych znajdujących się na fakturze sprzedaży, Klient AZ jest zobowiązany niezwłocznie zgłosić Niezależnemu Agentowi, który zrealizował dane zamówienie.

3. Zgłoszenie można przekazać telefonicznie lub poprzez inny kanał komunikacji uzgodniony i uznany za obowiązujący (stosowany w biznesowych relacjach) przez Klienta AZ i Niezależnego Agenta.

4. Zgłoszone Reklamacje muszą zostać każdorazowo potwierdzone pisemnie protokołem reklamacji Niezależnego Agenta, który zrealizował zamówienie.

5. Jedna lub kilka niżej wymienionych okoliczności może być powodem zgłoszenia reklamacji:
a. nieprawidłowo wystawiona faktura (np. cena, stawka VAT, dane Klienta); niezgodność otrzymanego Produktu z fakturą VAT;
c. uszkodzenie opakowania zewnętrznego Produktu;
d. wystąpienie krótkiego okresu ważności Produktu;
e. wady produktu (niezgodność produktu z wymogami Dobrej Praktyki Wytwarzania).

6. Klient jest zobowiązany do zachowania prawidłowych warunków przechowywania (zgodnie z informacją umieszczoną na opakowaniu) reklamowanych Produktów.

7. Zgłoszenie reklamacji powinno nastąpić w terminie 1 (jednego) dnia roboczego od daty dostawy Produktów (nie dotyczy pkt. 5e).

8. W przypadku zgłoszenia reklamacji po terminie wymienionym w pkt. 7 reklamacja nie zostanie rozpatrzona (nie dotyczy pkt. 5e).

9. Reklamacje dotyczące wad Produktu (niezgodność Produktu z wymogami Dobrej Praktyki Wytwarzania) mogą zostać zgłoszone w każdym dniu po dacie zakupu Produktu od AstraZeneca w dacie ważności produktu.

10. Produkt może zostać zwrócony na prośbę Klienta AZ za pośrednictwem Niezależnego Agenta, który zrealizował zamówienie, jeżeli:
a. Produkt nie został uszkodzony przez Klienta AZ; oraz
b. zostały zapewnione prawidłowe warunki przechowywania Produktu (zgodnie z informacją umieszczoną na opakowaniu) w czasie jego pozostawania u Klienta AZ; oraz
c. nie upłynęło więcej niż 3 (trzy) dni robocze (poniedziałek-piątek) od daty wystawienia faktury przez Niezależnego Agenta na dostawę Produktów do Klienta AZ.
AstraZeneca nie przyjmuje zwrotów Produktów wymagających warunków przechowywania w zakresie temperatur 2°C – 8°C (nie dotyczy pkt. 5e).

11. Niezależny Agent, który przyjął reklamację, powiadomi Klienta AZ o sposobie jej rozstrzygnięcia.

12. W uzasadnionych przypadkach Niezależny Agent wystawi Klientowi AZ fakturę korygującą.

Reklamacje jakościowe produktów leczniczych,
Informacja Medyczna

Formularz elektroniczny
E-mail
Telefon