X-Frame-Options: denay

Schemat działania

System Sprzedaży Bezpośredniej to rozwiązanie, w którym AstraZeneca pozostaje jedynym właścicielem leków w całym kanale dystrybucji, tj. do momentu sprzedaży do aptek i punktów aptecznych. Za organizację sprzedaży produktów leczniczych w nowym systemie jest odpowiedzialna spółka należąca do grupy AstraZeneca - AstraZeneca AB, Szwecja. Wszelkie usługi logistyczne (magazynowanie, dostawy do aptek) oraz sprzedaż w imieniu i na rzecz AstraZeneca wraz z administracją tego procesu prowadzi Niezależny Agent, który został wybrany w drodze postępowania konkursowego spośród podmiotów obecnych już na rynku.

WYBRANY AGENT świadczący usługi w ramach systemu to:


Adres

Forteczna 35-37

87-100 Toruń

Polska


E-mail kontaktowy


 Infolinia

Lista lokalnych biur handlowych

Podstawa prawna

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego, AstraZeneca powierzyła wybranej grupie Dystrybutorów (partnerów biznesowych) zadania świadczenia usług agencyjnych i w tym celu podpisała z nimi stosowne umowy agencyjne. Oznacza to, iż System Sprzedaży Bezpośredniej oparty jest na modelu agencji.


Agencja w ogólności
Agencja jest instytucją uregulowaną w Kodeksie cywilnym (art. 758 i nast. Kodeksu cywilnego). Jest to umowa dwustronna, konsensualna, wzajemna i odpłatna.

Na skutek zawarcia tej umowy dochodzi do powstania stosunku zobowiązaniowego opartego na szczególnym zaufaniu do osoby agenta. Oznacza to, iż co do zasady agent zobligowany jest do wykonywania swoich czynności osobiście (w umowie agencyjnej strony mogą dopuścić możliwość działania agenta poprzez osoby trzecie).

Zgodnie z obowiązującą literą prawa, stronami umowy agencyjnej mogą być tylko i wyłącznie podmioty profesjonalne: dającym zlecenie może być jedynie przedsiębiorca, agent zaś powinien wykonywać wszelkie czynności „w zakresie działalności swojego przedsiębiorstwa” (bez względu na to czy jest osobą fizyczną, osobą prawną czy inną jednostką organizacyjną oraz bez względu na formę prowadzonej działalności).

W ramach umowy agencyjnej agent zobowiązany jest do: samodzielnego, stałego działania na rachunek podmiotu dającego zlecenie przy zawieraniu, na rzecz dającego zlecenie, umów z klientami (pośredniczenie) bądź zawierania umów w imieniu dającego zlecenie.

W pierwszym przypadku mamy do czynienia z agentem działającym jako pośrednik, kiedy to obowiązkiem agenta jest aktywne podejmowanie wszelkich prawem dopuszczonych czynności na rzecz i w interesie dającego zlecenia tak, aby stworzyć dającemu zlecenie możności zawierania umów z kontrahentami (np. wyszukiwanie potencjalnych kontrahentów, sprawdzanie klientów (np. ich zdolności finansowej), zachęcanie klientów do zawierania umów z dającym zlecenie, udział w negocjacjach warunków umów z potencjalnymi klientami, zbieranie ofert). W drugim zaś przypadku mówimy o agencie-przedstawicielu, którego obowiązkiem jest zastępowanie dającego zlecenie w określonych czynnościach prawnych (przy zawieraniu na rachunek i w imieniu zleceniodawcy umów sprzedaży, o dzieło, najmu, przewozu itd.). Zakres uprawnień agenta do działania wyznacza umowa agencyjna. Pamiętać jedynie należy, iż agent uprawniony jest do zawierania umów w imieniu dającego zlecenie jedynie wówczas, gdy jest do tego umocowany (pełnomocnictwo może zostać udzielone w samej umowie agencyjnej, bądź też odrębnie).

Osoba trzecia, nazwana przez ustawodawcę „klientem”, nie jest stroną umowy agencyjnej. Klient jest stroną stosunku zewnętrznego (dający zlecenie – Klient).

Immanentną cechą umowy agencyjnej jest jej stałość. Oznacza to, iż agenta nie powołuje się do wykonania czynności jednorazowej lub mającej mieć miejsce tylko kilka razy. W ramach umowy agencyjnej agent zobowiązany jest do podejmowania wielu, powtarzanych czynności prawnych lub faktycznych.

Agencja w ramach Systemu Sprzedaży Bezpośredniej
Zgodnie z treścią umów agencyjnych zawartych przez AstraZeneca z trzema wybranymi Dystrybutorami (partnerami biznesowymi), Dystrybutorzy (partnerzy biznesowi) pełnią rolę agentów upoważnionych do administrowania procesem sprzedaży wybranych produktów AstraZeneca do aptek ogólnodostępnych oraz punktów aptecznych. W szczególności agenci zobowiązani są do: stałego zawierania z klientami AstraZeneca umów sprzedaży wybranych produktów i pośredniczenia przy zawieraniu takich umów w imieniu i na rzecz AstraZeneca, przyjmowania oraz realizacji zamówień otrzymanych od klienta AstraZeneca w imieniu i na rzecz AstraZeneca; dostarczania produktów AstraZeneca do klientów w imieniu i na rzecz AstraZeneca; wystawiania klientom w imieniu AstraZeneca faktur VAT, w tym faktur korygujących dokumentujących transakcje sprzedaży produktów w imieniu i na rzecz AstraZeneca; pobierania w imieniu i na rzecz AstraZeneca płatności gotówkowych od klientów obsługiwanych przez agenta w związku z realizacją sprzedaży produktów w imieniu i na rzecz AstraZeneca; przyjmowania i zarządzania reklamacjami klientów skierowanymi do AstraZeneca; przeprowadzania w imieniu i na rzecz AstraZeneca procesu wstrzymania i wycofania produktów z obrotu czy udzielenia klientom lub innym podmiotom informacji na temat zasad zgłaszania do AstraZeneca działań niepożądanych produktów.

W ramach modelu agencyjnego, na którym opiera się System Sprzedaży Bezpośredniej, sprzedaż wybranych produktów AstraZeneca do aptek ogólnodostępnych oraz punktów aptecznych, za pośrednictwem Dystrybutorów (partnerów biznesowych), odbywa się wyłącznie w imieniu i na rzecz AstraZeneca. Oznacza to, iż stronami umowy sprzedaży produktów AstraZeneca są: AstraZeneca jako sprzedający oraz apteka ogólnodostępna lub punkt apteczny jako kupujący. Dystrybutor jest jedynie operatorem logistycznym, nie zaś stroną transakcji kupna-sprzedaży. Na fakturze dokumentującej fakt dokonania sprzedaży powinny znaleźć się dane AstraZeneca i kupującego, nigdy zaś Dystrybutora (partnera biznesowego).

Sprzedaż produktów AstraZeneca w Systemie Sprzedaży Bezpośredniej będzie odbywała się jedynie na warunkach określonych przez AstraZeneca w Ogólnych Warunkach Sprzedaży. Warunki te nie mogą być jednostronnie zmieniane przez Dystrybutora (partnera biznesowego). Dystrybutorzy (partnerzy biznesowi) nie są również upoważnieni do prowadzenia negocjacji Ogólnych Warunków Sprzedaży produktów z klientami AstraZeneca.